//Raport nr 1/2018 Zmiana umowy współpracy z Partnerem Emitenta

Raport nr 1/2018 Zmiana umowy współpracy z Partnerem Emitenta

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Krajowe Biuro Brokerskie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „KBB”), zgodnie z przyjętą polityką wypłaty dywidendy dla spółki KBB, podjęło uchwałę o podziale zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2016.

Zgodnie z podjętą uchwałą zysk netto w wysokości 1 712 463,78 zł (słownie: jeden milion siedemset dwanaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote 78/100 groszy) został podzielony w sposób następujący:

1. Kwota 1 710 684,00 zł została przeznaczona na wypłatę dywidendy,

2. Kwota 1 779,78 zł została przeznaczona na kapitał zapasowy KBB.

Dywidenda została wypłacona na rzecz Emitenta w dniu 16 maja 2017 r. KBB jest spółką w 100% zależną od Emitenta, w związku z czym Emitent otrzymał całą kwotę przeznaczoną do wypłaty.

2018-03-26T12:59:11+00:00Luty 27th, 2018|