Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd spółki WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej („Spółka”) informuje, że w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) z dnia 10 września 2019 roku w sprawie udzielenia zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), w której określono termin … Dowiedz się więcej

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Spółki WDB BRokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż na posiedzeniu w dniu 10 września 2019 roku Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie udzieliła zezwolenia na przywrócenie akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 24 września 2019 r.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 70 pkt. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazuje do wiadomości publicznej wykaz Akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej … Dowiedz się więcej

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: „Emitent”), niniejszym przekazuje wstępne wyniki finansowe Emitenta oraz wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za pierwsze półrocze 2019 roku Jednostkowe wstępne wyniki finansowe Emitenta: Przychody ze sprzedaży:4 356 tys zł Zysk netto: 1 962 tys. zł Skonsolidowane … Dowiedz się więcej

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Działając w imieniu WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej (52-200), ul. Fiołkowa 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000357261 , posiadająca NIP: 8971734766, REGON: … Dowiedz się więcej