Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: WDB, Spółka) informuje, iż w dniu 28 września 2016 roku została opublikowana informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (dalej: NNW) przez Klienta, którego obsługą brokerską zajmuje się spółka zależna … Dowiedz się więcej

Zarząd spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: Spółka, WDB) informuje, iż w dniu 27 września 2016 roku podjęta została uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki stowarzyszonej WDB- e-Portal Sp. z o.o. (dalej: e-Portal) z kwoty 332.500,00 zł (trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych) do kwoty 337.500,00 zł (trzysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych), tj. … Dowiedz się więcej

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: „Spółka”), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 9/2016 oraz 10/2016 informuje, iż w dniu 27 września 2016 roku zawarta została umowa sprzedaży udziałów spółki WDB Healthcare sp. z o.o. Udziały zostały sprzedane za kwotę 77 000,00 (słownie siedemdziesiąt … Dowiedz się więcej

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym została zaakceptowana oferta nabycia udziałów spółki WDB Healthcare Sp. z o.o. (WDBHC) przez spółkę Tech Invest Group S.A. Cena sprzedaży udziałów została ustalona na 77.000 zł. Szczegółowe warunki sprzedaży zostaną ustalone przez … Dowiedz się więcej

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: WDB, Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym została podjęta decyzja o zamiarze sprzedaży wszystkich udziałów spółki WDB Healthcare Sp. z o.o. (dalej: WDB HC). Zarząd WDB wystąpi z wnioskiem do Rady Nadzorczej Spółki o wyrażenie zgody na dokonanie … Dowiedz się więcej

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. W związku ze sporządzeniem w dniu dzisiejszym skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. oraz określeniem ich zmian w stosunku do wyników finansowych zaprezentowanych w analogicznych okresach roku poprzedniego, przekraczających 30%, Zarząd Spółki niniejszym przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu wybrane dane finansowe … Dowiedz się więcej

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 70 pkt. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazuje do wiadomości publicznej wykaz Akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej … Dowiedz się więcej

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Wysokiej informuje, iż w dniu 10.06.2016 r. Spółka otrzymała od Prezesa Zarządu Emitenta – Pana Mariusza Muszyńskiego zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o … Dowiedz się więcej

Podstawa prawna: Inne uregulowania Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej, przy ul. Fiołkowej 3, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000357261 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”), które odbędzie się dnia 30 czerwca 2016 r. o godzinie 09:30 w Kancelarii … Dowiedz się więcej

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 % Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 70 pkt. 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazuje do wiadomości publicznej wykaz Akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej … Dowiedz się więcej