Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: „Emitent”), niniejszym przekazuje wstępne wyniki finansowe Emitenta oraz wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za trzy kwartały 2017 roku. Jednostkowe wstępne wyniki finansowe Emitenta za I-IIIQ2017: Przychody ze sprzedaży: 3 808 tys. zł Zysk netto: 2 257 … Dowiedz się więcej

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej informuje, że w dniu 31 października 2017 roku Spółka otrzymała powiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR. Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do … Dowiedz się więcej

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 31 października 2017 roku Zarząd Spółki podjął Uchwałę w sprawie przydziału 1 000 Obligacji imiennych serii F (dalej: Obligacje), o łącznej wartości nominalnej 1 000 000,00 zł. Cena … Dowiedz się więcej

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd spólki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej (dalej „WDB”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 23 października 2017 r. Emitent sprzedał wszystkie posiadane przez siebie udziały w spółce e-Portal Sp. z o.o. z siedzibą w Wysokiej (dalej „e-Portal”), tj. 2690 udziałów stanowiących 39,65% … Dowiedz się więcej

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 9 października 2017 roku podjął uchwałę w sprawie emisji niezabezpieczonych obligacji imiennych serii F (dalej: „Obligacje”). Przedmiotem emisji jest 1.000 (tysiąc) Obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 (tysiąc) … Dowiedz się więcej

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.(dalej: Spółka, Emitent) informuje o podpisaniu przez Spółkę w dniu 10.08.2017 roku aneksu do umowy współpracy, o której Spółka informowała w opublikowanym przez Elektroniczną Bazę Informacji (system EBI) raporcie bieżącym z dnia 15 września 2014 roku (dalej: Umowa). Na mocy przedmiotowego … Dowiedz się więcej

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: ”Emitent”), niniejszym przekazuje wstępne wyniki finansowe Emitenta oraz wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2017 roku. Jednostkowe wstępne wyniki finansowe Emitenta za I-IIQ2017: Przychody ze sprzedaży: 2 715 tys. zł Zysk netto: 2 949 … Dowiedz się więcej

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A informuje, iż w dniu 21 lipca 2017 roku, w związku z uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2017 roku oraz uprawnieniem akcjonariusza określonym w par. 15 ust 3 Statutu Spółki, otrzymał od akcjonariusza Mariusza … Dowiedz się więcej

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5% Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 70 pkt. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazuje do wiadomości publicznej wykaz Akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% … Dowiedz się więcej

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 28 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 18 powołało Pana Jacka Strzeleckiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję. Kadencja Pana Jacka Strzeleckiego jest kadencją wspólną … Dowiedz się więcej