Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: „Emitent”, „WDB”) informuje, że w dniu 5 kwietnia 2019 r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „EKU”) zdecydowało o przeznaczeniu kwoty 1.400.00,00 zł na wypłatę dywidendy, przy czym kwota 1.142.929,43 … Dowiedz się więcej

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”), niniejszym przekazuje wstępne wyniki finansowe Emitenta oraz wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za 2018 rok. Jednostkowe wstępne wyniki finansowe Emitenta: Przychody ze sprzedaży: 7 512 tys. zł Zysk netto: 1 456 tys. zł Skonsolidowane … Dowiedz się więcej

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. W nawiązaniu do opublikowanego przez WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) raportu bieżącego nr 2/2019 Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 4 marca 2019 r. Spółka wraz z jej znaczącymi akcjonariuszami zawarli dwie komplementarne umowy: umowę z doradcą transakcyjnym (Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna … Dowiedz się więcej

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 21 stycznia 2019 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Spółki, na którym zapadła decyzja o rozpatrzeniu możliwości przystąpienia do Spółki inwestora. W opinii Zarządu Emitenta pozyskanie inwestora finansowego lub strategicznego mogłoby poprawić kondycję Spółki … Dowiedz się więcej

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”) informuje, iż 11 stycznia 2019 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Mariusza Muszyńskiego, działającego w imieniu własnym oraz Pretium Investments Sp. z o.o. sporządzone w trybie art. 69 … Dowiedz się więcej