Raport nr 04/2015 Informacja o otrzymaniu zawiadomień z art. 160 ustawy o obrocie

Opublikowano 17 lutego 2015

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 17.02.2015 r. Spółka otrzymała od Prezesa Zarządu Emitenta – Pana Mariusza Muszyńskiego zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczące transakcji zakupu przez podmiot z nim powiązany Pretium Investmets Sp. z o.o. SKA, 6.215 szt. akcji po średniej cenie 3,63 zł. Zakup akcji został dokonany w dniu 17.02.2015 r. na rynku NewConnect.

Opublikowano w