Raport nr 06/2019 Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018

Opublikowano 19 kwietnia 2019

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: ‘’Spółka” albo ‘’Emitent”) informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2019 roku postanowił zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenie wypracowanego w roku obrotowym 2018 zysku netto Emitenta w kwocie 1 455 955,38 zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych, trzydzieści osiem groszy) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Opublikowano w