Raport nr 09/2019 Przyjęcie planu połączenia ze Spółkami zależnymi Krajowym Biurem Brokerskim S.A. oraz Europejskim Konsorcjum Ubezpieczeniowym Sp. z o.o.

Opublikowano 26 kwietnia 2019

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A., informuje, iż Zarządy spółek WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej (KRS 0000357261) (Spółka przejmująca) oraz Krajowe Biuro Brokerskie S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000418430) (Spółka przejmowana 1) oraz Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000178092) (Spółka przejmowana 2), działając zgodnie z przepisem art. 500 § 21 KSH niniejszym udostępniają do publicznej wiadomości Plan Połączenia spółek WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A oraz Krajowe Biuro Brokerskie S.A. i Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przyjęty w dniu 26 kwietnia 2019 roku. Plan połączenia sporządzony został na podstawie przepisów art. 491 § 1 w zw. z art. 498, 499 i 516 §6 oraz art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeksu spółek handlowych i udostępniony zostaje na stronach internetowych Spółki przejmującej i Spółek przejmowanych tj. odpowiednio: www.wdbsa.pl oraz www.kbbsa.pl i www.eku.pl począwszy od dnia 26 kwietnia 2019 nieprzerwanie do dnia zakończenia walnych zgromadzeń oraz zgromadzeń wspólników podejmujących uchwałę w sprawie połączenia.

Pełna treść planu połączenia znajduje się w załączniku do niniejszego raportu

Opublikowano w