Raport nr 11/2015 Informacja o otrzymaniu zawiadomienia z art. 160 ustawy o obrocie

Opublikowano 6 października 2015

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 5.10.2015 r. Spółka otrzymała od Prezesa Zarządu Emitenta – Pana Mariusza Muszyńskiego zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczące transakcji sprzedaży przez podmiot z nim powiązany Pretium Investments Sp. z o.o. SKA, 115.000 szt. akcji Spółki po cenie 2,6 zł za jedną akcję. Sprzedaż akcji nastąpiła w dniu 30.09.2015 roku, poprzez transakcję pakietową na rynku NewConnect.

Opublikowano w