Raport nr 11/2017 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki w dniu 7 czerwca 2017 roku

Opublikowano 14 czerwca 2017

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 7 czerwca 2017 roku (dalej: ZWZ) zostało otwarte przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki, która stwierdziła, iż ZWZ Spółki zwołane zostało prawidłowo w drodze raportów EBI nr 8/2017 oraz ESPI nr 4/2017 z dnia 10 maja 2017 roku, a także poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej spółki www.wdbsa.pl. Zgodnie z listą osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu otrzymaną przez Spółkę z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., na Walne Zgromadzenie zarejestrowali się akcjonariusze posiadający 4 822 658 (cztery miliony osiemset dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt osiem) akcji Spółki, tj. reprezentujący 23,70 % kapitału zakładowego Spółki, co nie spełniało wymagań quorum określonego w § 22 ust. 2 Statutu Spółki, wobec czego ZWZ nie było władne do podejmowania uchwał. W związku z informacją opublikowaną w raporcie ESPI nr 9/2017 oraz ponownym zwołaniem ZWZ Spółki na dzień 28 czerwca 2017 roku, na ZWZ Spółki w dniu 7 czerwca 2017 roku nie stawił się żaden akcjonariusz.

Opublikowano w