Raport nr 1/2017 Podjęcie uchwał o połaczeniu przez spółki zależne od Emitenta

Opublikowano 26 stycznia 2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. informuje, iż w dniu 17 stycznia 2017 roku Zgromadzenie Wspólników spółki Netins Insurance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka zależna od Emitenta, dalej: Netins) oraz Zgromadzenie Wspólników Spółki EKU Partner spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka zależna od Netins, dalej: „EKU PARTNER”) podjęły uchwały o połączeniu Netins („Spółka Przejmująca”) z EKU PARTNER („Spółka Przejmowana”) na warunkach określonych w planie połączenia ogłoszonym na stronach internetowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.

Połączenie następuje w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przejęcie EKU PARTNER przez Netins i przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Netins, na podstawie art. 515 §1 Kodeksu spółek handlowych. Połączenie nie będzie wiązało się ze zmianą umowy spółki Netins. Netins nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

Udziały spółki EKU Partner zostały nabyte przez Netins w dniu 15 kwietnia 2015 roku (EBI 11/2015). Netins jest jedynym wspólnikiem EKU PARTNER i posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym EKU PARTNER w związku z czym połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, w trybie uproszczonym. Połączenie spółek nastąpi w momencie rejestracji podjętych uchwał przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Netins Insurance jest multiagencją ubezpieczeniową specjalizującą się w ubezpieczeniach szkolnych, komunikacyjnych oraz transportowych. Natomiast EKU Partner jest multiagencją ubezpieczeniową, która działa jako pośrednik ubezpieczeniowy w zakresie realizacji i obsługi programu ubezpieczenia L4 skierowanego do służb mundurowych. Ponadto EKU Partner zajmuję się obsługą ubezpieczeń w zakresie ubezpieczenia opieki medycznej, ubezpieczeń dla podróżnych oraz innych programów ubezpieczeniowych. Po połączeniu Netins Insurance będzie obsługiwało projekty realizowane dotychczas w Netins Insurance oraz EKU Partner. Połączenie obu podmiotów ma na celu optymalizację kosztów oraz ujednolicenie procedur obsługi klientów.

Opublikowano w