Raport nr 12/2016 Objęcie udziałów w spółce stowarzyszonej

Opublikowano 27 września 2016

Zarząd spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: Spółka, WDB) informuje, iż w dniu 27 września 2016 roku podjęta została uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki stowarzyszonej WDB- e-Portal Sp. z o.o. (dalej: e-Portal) z kwoty 332.500,00 zł (trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset złotych) do kwoty 337.500,00 zł (trzysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych), tj. o kwotę 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), poprzez utworzenie 100 (stu) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy. Nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładkowym Spółki zostały objęte w całości przez dotychczasowych Wspólników Spółki, tj.:

– WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A., która objęła 40 (czterdzieści) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) i pokryje je wkładem pieniężnym w kwocie 2.000,00 zł,

– Tech Invest Group S.A., która objęła 60 (sześćdziesiąt) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) i pokryje je wkładem pieniężnym w kwocie 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych), z czego kwota 197.000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) przelana zostanie na kapitał zapasowy Spółki. Pokrycie wkładów nastąpi w terminie do dnia 31 października 2016 roku.

Opublikowano w