Raport nr 12/2017 Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy

Opublikowano 28 czerwca 2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2017 roku postanowiło podjąć uchwałę nr 8 o wypłacie akcjonariuszom Spółki dywidendy według następujących zasad:

1. Łączna kwota dywidendy wynosi 2 442 000,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100) i obejmuje część zysku netto wypracowanego przez Spółkę za rok obrotowy 2016 przeznaczoną na wypłatę dywidendy.

2. Dywidendą zostaje objęte 20 350 000 akcji Spółki serii A, B, C, D, E, F i G.

3. Dywidenda wynosi 0,12 zł (słownie: dwanaście groszy) na jedną akcję Spółki.

4. Dzień dywidendy wyznaczono na 19 lipca 2017 roku.

5. Dzień wypłaty dywidendy wyznaczono na 2 sierpnia 2017 roku.

Opublikowano w