Raport nr 13/2016 Informacja o wyniku postępowania w zakresie ubezpieczeń NNW

Opublikowano 28 września 2016

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: WDB, Spółka) informuje, iż w dniu 28 września 2016 roku została opublikowana informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (dalej: NNW) przez Klienta, którego obsługą brokerską zajmuje się spółka zależna od Emitenta. W wyniku przetargu nieograniczonego wybrano ofertę firmy Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Przedstawicielstwo Korporacyjne w Warszawie.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje okres jednego roku. Ubezpieczeniem NNW objęte zostanie około 460 tys. osób. Według szacunków Emitenta, wartość przychodu uzyskanego przez spółke zależną istotnie wpłynie na wyniki skonsolidowane Grupy Kapitałowej WDB, jednak ostateczna wartośc przychodów uzaleniona jest od faktycznej liczby osób, które przystapią do ubezpieczenia.

Opublikowano w