Raport nr 14/2016 Zawarcie umowy współpracy ze spółką Tech Invest Group S.A.

Opublikowano 29 września 2016

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: WDB, Spółka) informuje, iż w dniu 29 września 2016 roku została zawarta umowa współpracy z Tech Invest Group S.A. (dalej: TIG).

W ramach umowy strony postanowiły rozpocząć współpracę w zakresie wspólnej realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, a następnie ich komercjalizacji, w szczególności w zakresie projektów ubezpieczeniowych na wczesnym etapie rozwoju (start-up). Projekty takie będą inkubowane oraz finansowane przez TIG, przy merytorycznym współudziale WDB, do czasu osiągnięcia uzgodnionego poziomu rentowności. Strony uzgodniły również, iż po zakończeniu etapu inkubowania projektów, WDB będzie miało opcję zaangażowania kapitałowego w realizowane wspólnie projekty.

Ponadto Strony w ramach umowy zobowiązały się do:

– wzajemnego polecania klientów zainteresowanych współpracą,

– przekazywania danych kontaktowych Kontrahentów oraz podmiotów zainteresowanych współpracą lub skorzystaniem z usług świadczonych przez strony umowy lub jej Klientów, za ich zgodą,

– dystrybucji oraz prezentacji materiałów informacyjnych i reklamowych stron umowy.

Wynagrodzenie wynikające z umowy ustalone zostanie każdorazowo przy realizacji poszczególnych projektów.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Umowa nie zawiera żadnych uregulowań dotyczących kar umownych. Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Opublikowano w