Raport nr 15/2018 Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego projektu B+R w zakresie systemu optymalizacji kosztów użytkowania pojazdów służbowych

Opublikowano 28 czerwca 2018

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 28 czerwca 2018 roku Spółka zawarła list intencyjny z pięcioma podmiotami, w tym dwoma podmiotami prowadzącymi działalność inwestycyjną i realizującymi organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej: „NCBiR”) projekt BRIdge Alfa, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej: „Inwestorzy”).

Zawarcie listu intencyjnego jest pierwszym etapem realizacji Projektu. Kolejnym etapem jest weryfikacja Projektu przez komitet inwestycyjny, działający zgodnie z regulacjami BRIdge Alfa. W przypadku pozytywnej decyzji komitetu inwestycyjnego projekt będzie realizowany po zawarciu przez Strony umowy inwestycyjnej dot. zawiązania spółki celowej oraz określającej obowiązki stron Projektu.

Zgodnie z listem intencyjnym Emitent obejmie udziały stanowiące 5% w kapitale zakładowym spółki celowej.

Przedmiotem listu intencyjnego jest projekt B+R pt. „Stworzenie systemu behawioralno – telemetrycznej optymalizacji kosztów społecznych i ubezpieczeniowych w codziennym użyciu pojazdów służbowych” (dalej: „Projekt”). Jego celem jest stworzenie systemu telemetrycznego, przeznaczonego do efektywnej edukacji w zakresie bezpiecznej jazdy kierowców flot firmowych, który w połączeniu z algorytmem oceniającym bezpieczeństwo na drodze ma za zadanie wpływać na zmianę postawy kierowców.

Intencją stron w/w listu jest, aby Spółka pełniła rolę integratora w zakresie pozyskania zainteresowanych udziałem w badaniu towarzystw ubezpieczeniowych jak również udzielała bieżącego wsparcia w zakresie sprawnej i prawidłowej realizacji Projektu B+R, szczególnie w zakresie pozyskania do badania odpowiednich flot wśród obecnych i nowych klientów Emitenta.

O realizacji następnego etapu Spółka poinformuje w kolejnym raporcie.

Opublikowano w