Raport nr 15/2016 Zawarcie porozumienia dot. WDB Healthcare Sp. z o.o.

Opublikowano 29 września 2016

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: WDB, Spółka) informuje, iż w dniu 29 września 2016 roku zostało zawarte porozumienie ze spółka Tech Invest Group S.A. (dalej:TIG) dotyczące współpracy w zakresie rozwoju spółki WDB Healthcare Sp. z o.o.

Zważywszy, że TIG w dniu 27 września 2016 roku nabył od WDB udziały w spółce WDB HealthCare sp. z o.o. z siedzibą w Wysokiej (dalej: WDB HC) i wstąpił w prawa i obowiązki WDB wynikające z umowy inwestycyjnej z dnia 28 sierpnia 2015 roku, Strony postanowiły, współpracować w celu rozwoju działalności WDB HC oraz w zakresie wdrożenia produktów oferowanych przez WDB HC na rynku polskim.

Ponadto TIG zobowiązał się wobec WDB do spłaty wszystkich zobowiązań spółki WDB HealthCare sp. z o.o. wobec WDB, wynikających z umów pożyczek. Strony zgodnie dopuszczają możliwość wcześniejszej spłaty wskazanych zobowiązań, przed terminem ich wymagalności.

Ponadto Strony porozumienia ustaliły, iż po osiągnięciu przez WDB HealthCare sp. z o.o. momentu Payback (skumulowane przychody ze sprzedaży ubezpieczeniowych produktów zdrowotnych pokrywają skumulowane koszty działalności oraz zostaną spłacone zobowiązania wobec TIG), WDB przysługuje prawo do odkupu udziałów stanowiących 60% kapitału zakładowego WDB HC. 10% udziałów WDB HC pozostanie w posiadaniu TIG.

Wskazane porozumienie wynika z zawarcia umowy współpracy, o którym Spółka informuje w raporcie ESPI 14/2016.

Opublikowano w