Raport nr 18/2016 Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji imiennych serii E

Opublikowano 18 listopada 2016

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 18 listopada 2016 roku podjął uchwałę w sprawie emisji niezabezpieczonych obligacji imiennych serii E (dalej: „Obligacje”).

Przedmiotem emisji jest do 1.400 (tysiąc czterysta) Obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 (tysiąc) złotych każda o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej kwoty 1.400.000,00 (jeden milion czterysta tysięcy) złotych. Cena emisyjna równa jest wartości nominalnej Obligacji tj, 1.000,00 (tysiąc) złotych każda. Oprocentowanie Obligacji zostało ustalone na 6% w skali roku, z terminem zapadalności przypadającym na 2 lata od daty przydziału. Odsetki zostaną wypłacone jednorazowo wraz z wartością nominalną Obligacji w terminie zapadalności.

Oferta Obligacji zostanie przeprowadzona w trybie określonym w art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o Obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238), tj. w drodze subskrypcji prywatnej. Oferta nabycia Obligacji zostanie skierowana do osób posiadających Obligacje serii B i C.

Opublikowano w