Raport nr 17/2017 Zmiana warunków umowy współpracy

Opublikowano 11 sierpnia 2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.(dalej: Spółka, Emitent) informuje o podpisaniu przez Spółkę w dniu 10.08.2017 roku aneksu do umowy współpracy, o której Spółka informowała w opublikowanym przez Elektroniczną Bazę Informacji (system EBI) raporcie bieżącym z dnia 15 września 2014 roku (dalej: Umowa).

Na mocy przedmiotowego aneksu zmieniono okres obowiązywania Umowy na czas określony do dnia 5 grudnia 2017 r., przy czym po upływie okresu obowiązywania Umowy będzie ona w niezmienionej treści ulegać przedłużeniu na kolejne jednoroczne okresy współpracy, o ile żadna ze Stron nie skorzysta z możliwości jej wypowiedzenia. Strony doprecyzowały ponadto zakres świadczonych na rzecz Emitenta przez Partnera usług marketingowych oraz zmodyfikowały zasady wynagrodzenia Partnera, przechodząc na wynagrodzenie ryczałtowe, a także zrezygnowały z obowiązku zachowania przez Partnera wyłączności w zakresie współpracy z innymi pośrednikami ubezpieczeniowymi. Pozostałe zmiany, które zostały wprowadzone do Umowy na mocy przedmiotowego aneksu mają charakter porządkujący i dotyczą warunków nieodbiegających od powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach.

Opublikowano w