Raport nr 18/2017 Podjecie uchwały w sprawie emisji Obligacji serii F

Opublikowano 9 października 2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 9 października 2017 roku podjął uchwałę w sprawie emisji niezabezpieczonych obligacji imiennych serii F (dalej: „Obligacje”).

Przedmiotem emisji jest 1.000 (tysiąc) Obligacji o wartości nominalnej 1.000,00 (tysiąc) złotych każda o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 (jeden milion) złotych. Cena emisyjna równa jest wartości nominalnej Obligacji tj, 1.000,00 (tysiąc) złotych każda. Oprocentowanie Obligacji zostało ustalone na 6% w skali roku, z terminem zapadalności przypadającym na 2 lata od daty przydziału. Odsetki zostaną wypłacone jednorazowo wraz z wartością nominalną Obligacji w terminie zapadalności.

Oferta Obligacji zostanie przeprowadzona w trybie określonym w art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o Obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238), tj. w drodze skierowania propozycji nabycia Obligacji do nie więcej niż 149 imiennie oznaczonych inwestorów (subskrypcja prywatna). Oferta nabycia Obligacji zostanie skierowana do osób posiadających Obligacje D Emitenta.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w związku z upływem terminu zapadalności Obligacji serii D (wartość nominalna 1.000 tys. zł) w dniu 9 października 2017 roku dokonał wypłaty 120 tys zł z tytułu odsetek od Obligacji serii D. Zgodnie z decyzją Obligatariuszy kapitał w łącznej wysokości 1.000 tys. zł zostanie zaliczona na poczet emisji Obligacji serii F.

Opublikowano w