Raport nr 19/2016 Spłata Obligacji serii B i C

Opublikowano 22 listopada 2016

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. informuje, iż w związku z upływem terminu zapadalności Obligacji serii B (wartość nominalna 1 330 tys. zł; termin zapadalności 22 listopada 2016 roku) i C (wartość nominalna 350 tys. termin zapadalności 20 listopada 2016 roku) dokonał wypłaty 530 tys zł z tytuły spłaty wartości nominalnej Obligacji serii B i C oraz 317 tys z tytułu odsetek od Obligacji serii B i C.

Ponadto Zarząd Spółki, w nawiazaniu do raportu ESPI 18/2016 informuje, iż zgodnie z decyzją Obligatariuszy pozostała część kapitału w łącznej wysokości 1 150 tys. zł zostanie zaliczona na poczet emisji Obligacji serii E.

Opublikowano w