Raport nr 2/2018 Wstępne wyniki finansowe Emitenta za 2017 rok

Opublikowano 16 marca 2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”), niniejszym przekazuje wstępne wyniki finansowe Emitenta oraz wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za 2017 rok.

Jednostkowe wstępne wyniki finansowe Emitenta:
Przychody ze sprzedaży: 6 103 tys. zł
Zysk netto: 2 400 tys. zł

Skonsolidowane wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta:
Przychody ze sprzedaży: 17 752 tys. zł
Zysk netto: 1 460 tys. zł

Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż po konsultacji z biegłym rewidentem badającym sprawozdania finansowe Spółki, dokonał zmiany w zakresie momentu rozpoznawania przychodu wynikającego z przypisu składek oraz związanych z przychodami kosztów usług brokerskich. Po zmianie przychód rozpoznawany jest w dacie wykonania usługi, za który uznaje się rozpoczęcie okresu ochrony ubezpieczeniowej z danej polisy. Poprzednio przychody rozpoznawane były w momencie zapłaty kurtażu brokerskiego z danej polisy przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe.
W związku z powyższym dokonano korekty danych za rok 2016. Korekta jednostkowego wyniku netto w kwocie 597.515 zł została zaprezentowana w danych porównawczych za 2016 rok, natomiast w roku 2017 korekta ta została uwzględniona w kapitale własnym Spółki jako zysk z lat ubiegłych. Korekta uwzględniona została również w sprawozdaniu skonsolidowanym Emitenta w danych porównawczych za 2016 rok. Powyższa zmiana stosowana będzie dla danych finansowych za rok 2017 oraz w latach kolejnych.

Emitent informuje, iż sprawozdanie finansowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017, zostaną przekazane 21 marca 2018 r., w raporcie rocznym Emitenta oraz w skonsolidowanym raporcie rocznym Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2017.

Opublikowano w