Raport nr 20/2018 Przedterminowy wykup obligacji serii F

Opublikowano 30 sierpnia 2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do opublikowanego przez WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: „WDB”, „Spółka”) raportu bieżącego ESPI nr 17/2018, Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 30 sierpnia 2018 r., WDB dokonało wykupu oraz umorzenia wyemitowanych przez siebie 400 sztuk obligacji serii F, o łącznej wartości nominalnej 400 tys. zł. W konsekwencji powyższego na dzień publikacji niniejszego raportu całkowite zadłużenie Spółki z tytułu obligacji wynosi 200 tys. zł (kapitał bez odsetek) – dwuletnie obligacje serii F wyemitowane (przydzielone) 31 października 2017 r.

Opublikowano w