Raport nr 20/2013 Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach

Opublikowano 29 maja 2013

Zgodnie z art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 29.05.2013 r. otrzymał od akcjonariuszy zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych przez nich głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Treść otrzymanego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

Dokumenty:

Opublikowano w