Raport nr 20/2016 Istotne zlecenie dla spółki zależnej Emitenta

Opublikowano 25 listopada 2016

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: WDB, Spółka) informuje, iż otrzymał informację od spółki zależnej o zawarciu w dniu 24 listopada 2016 roku dwóch umów ubezpieczenia przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, którego obsługą brokerską zajmuje się spółka zależna od Emitenta.

W wyniku przeprowadzonego przez Szpital postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, wybrano ofertę Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. oraz Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A., z którymi Szpital zawarł umowę ubezpieczenia. Umowa zostaje zawarta na okres trzech lat.

Zarząd Spółki uznaje wskazaną informacje za istotną, ze względu na to, iż szacowany przychód w okresie 3 lat obowiązywania umowy przekroczy poziom 10% przychodów jednostkowych Emitenta z okresu IV kwartałów poprzedzających publikacje niniejszego raportu (IVQ2015-IIIQ2016).

Opublikowano w