Raport nr 23/2018 Sprzedaż udziałów Netins Insurance Sp. z o.o.

Opublikowano 20 września 2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 20 września 2018 r. nastąpiło zbycie wszystkich posiadanych przez Spółkę udziałów Netins Insurance Sp. z o.o. (dalej: „Netins”), tj. 604 udziałów stanowiących 40,9% kapitału zakładowego Netins.

O zamiarze zbycia udziałów Netins, spółka informowała w raporcie bieżącym 21/2018.

Decyzja o zamiarze zbycia udziałów Netins jest podyktowana postanowieniami ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. 2017 poz. 2486 z późn. zm.), która wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r., w wyniku wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (tzw. Insurance Distribution Directive – IDD), na mocy której Spółka, jako broker ubezpieczeniowy, nie może posiadać udziałów agenta ubezpieczeniowego lub agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 20 września 2018 r. zbyte zostały również wszystkie udziały Netins posiadane przez spółkę zależną od Emitenta, Krajowe Biuro Brokerskie S.A. (broker ubezpieczeniowy), tj. 150 udziałów Netins stanowiących 10,1% jej kapitału zakładowego.

Sprzedaż nastąpiła po cenie równej wartości aktywów netto przypadających na jeden udział, tj. po cenie 352,66 zł za każdy udział.
Opublikowano w