Raport nr 24/2018 Wybrane wyniki finansowe

Opublikowano 14 listopada 2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej (dalej: „Spółka””) , niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wybrane wstępne jednostkowe oraz skonsolidowanych dane finansowe za okres od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r.

– Wynik jednostkowy WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.

Przychody netto ze sprzedaży: 6 247 tys. zł

Zysk netto: 1 570 tys. zł

– Wynik Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.

Przychody netto ze sprzedaży: 16 241 tys. zł

Zysk netto: 1 156 tys. Zł

Jednocześnie Spółka informuje, iż ostateczne wyniki finansowe za ww. okres zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za I-III kwartał 2018 roku Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A., którego publikację zaplanowano na dzień 14 listopada 2018 roku.

Opublikowano w