Raport nr 26/2018 Wybrane wyniki finansowe

Opublikowano 29 listopada 2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej („WDB”) informuje, iż 28 listopada 2018 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 1194/2018, na mocy której wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect zostały następujące akcje zwykłe na okaziciela WDB, o wartości nominalnej 0,10 zł każda:

– 2.000.000 akcji serii E,

– 1.289.600 akcji serii F,

– 350.000 akcji serii G.

Aktualnie wszystkie wyemitowane przez WDB akcje – w ilości 20.350.000 sztuk – są wprowadzone na NewConnect.

Opublikowano w