Raport nr 3/2014 Informacja o zbyciu akcji przez podmiot blisko związany z członkiem rady nadzorczej Emitenta

Opublikowano 9 czerwca 2014

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 09.06.2014 r. Spółka otrzymała od Członka Rady Nadzorczej Emitenta – Pani Gabrieli Pietras-Muszyńskiej zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dotyczące transakcji zbycia przez osobę blisko z nią związaną – Pana Mariusza Muszyńskiego, pełniącego jednocześnie funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta 200.000 szt. akcji Emitenta po cenie 2,00 zł za każdą akcję. Sprzedaż akcji została dokonana w dniu 05.06.2014 r w wyniku transakcji pakietowej na rynku NewConnect.

Opublikowano w