Raport nr 3/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Spółki w dniu 10.03.2016 r.

Opublikowano 17 marca 2016

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 70 pkt. 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazuje do wiadomości publicznej wykaz Akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 10 marca 2016 roku.

Krzysztof Cichecki – 884 332 akcji zwykłych na okaziciela, uprawniających do oddania 884 332 głosów, stanowiących 6,85% udział w głosach na WZ oraz 4,35% udział w ogólnej liczbie głosów.

Kurtier spółka z o. o. SKA – 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela, uprawniających do oddania 1 000 000 głosów, stanowiących 7,75% udział w głosach na WZ oraz 4,91% udział w ogólnej liczbie głosów.

Mariusz Muszyński – 1 026 111 akcji zwykłych na okaziciela, uprawniających do oddania 1 026 111 głosów, stanowiących 7,95% udział w głosach na WZ oraz 5,04% udział w ogólnej liczbie głosów.

Pretium Investments sp. z o.o. – 3 121 215 akcji zwykłych na okaziciela, uprawniających do oddania 3 121 215 głosów, stanowiących 24,19% udział w głosach na WZ oraz 15,34% udział w ogólnej liczbie głosów.

Mateusz Holly – 2 755 906 akcji zwykłych na okaziciela, uprawniających do oddania 2 755 906 głosów, stanowiących 21,36% udział w głosach na WZ oraz 13,54% udział w ogólnej liczbie głosów.

Logintrans sp. z o.o. – 3 050 100 akcji zwykłych na okaziciela, uprawniających do oddania 3 050 100 głosów, stanowiących 23,64% udział w głosach na WZ oraz 14,99% udział w ogólnej liczbie głosów.

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY – 1 066 752 akcji zwykłych na okaziciela, uprawniających do oddania 1 066 752 głosów, stanowiących 8,27% udział w głosach na WZ oraz 5,24% udział w ogólnej liczbie głosów.

Liczba akcji i głosów uczestniczących w NWZ Spółki w dniu 10 marca 2016 roku wynosiła 12 904 416, co stanowi 63,41% kapitału zakładowego iSpółki oraz 63,41% w ogólnej liczbie głosów.

Opublikowano w