Raport nr 3/2017 Rekomendacja Zarządu Spółki dot. wypłaty dywidendy

Opublikowano 31 marca 2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: „Spółka” albo „Emitent”) informuje, iż zgodnie z polityką dywidendy określoną w raporcie EBI 37/2013 z dnia 02 października 2013 roku Zarząd Spółki w dniu 31 marca 2017 roku postanowił zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z części wypracowanego przez Emitenta rocznego zysku netto za rok 2016 w wysokości 0,12 zł (słownie: dwanaście grosz) na każdą akcję. Łączna kwota zysku netto przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 2 442 000,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100).

Opublikowano w