Raport nr 4/2012 Zawiadomienie o nabyciu akcji spółki

Opublikowano 8 maja 2012

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Działając na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi („ustawa”) Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 27.04.2012 r. otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Emitenta dotyczące transakcji nabycia przez niego akcji Spółki. Zgodnie ze złożonym zawiadomieniem Członek Zarządu Emitenta dnia 16.04.2012 r. nabył 92.320 szt. akcji po cenie 0,10 zł.

Powyższa transakcja została zawarta na podstawie umowy cywilno-prawnej oraz jest wynikiem realizacji Programu Motywacyjnego za rok 2011.

Zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych, członek Zarządu Emitenta nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

Opublikowano w