Raport nr 8/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Spółki w dniu 25.05.2018 r.

Opublikowano 25 maja 2018

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 70 pkt. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przekazuje do wiadomości publicznej wykaz Akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 25 maja 2018 roku.

Kurtier spółka z o. o. SKA – 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela, uprawniających do oddania 1 000 000 głosów stanowiących 8,36 % udziału w liczbie głosów na WZ, oraz 4,91 % w ogólnej liczbie głosów.

Mateusz Holly – 2 755 906 akcji zwykłych na okaziciela, uprawniających do oddania 2 755 906 głosów stanowiących 23,05 % udziału w liczbie głosów na WZ, oraz 13,54 % w ogólnej liczbie głosów.

Krzysztof Cichecki – 884 332 akcji zwykłych na okaziciela, uprawniających do oddania 884 332 głosów stanowiących 7,40 % udziału w liczbie głosów na WZ, oraz 4,35 % w ogólnej liczbie głosów.

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY- 1 066 752 akcji zwykłych na okaziciela, uprawniających do oddania 1 066 752 głosów stanowiących 8,92 % udziału w liczbie głosów na WZ, oraz 5,24 % w ogólnej liczbie głosów.

Pretium Investments sp. z o.o. – 2 550 000 akcji zwykłych na okaziciela, uprawniających do oddania 2 550 000 głosów stanowiących 21,33 % udziału w liczbie głosów na WZ, oraz 12,53 % w ogólnej liczbie głosów.

Mariusz Muszyński – 1 000 000 akcji zwykłych na okaziciela, uprawniających do oddania 1 000 000 głosów stanowiących 8,36 % udziału w liczbie głosów na WZ, oraz 4,91 % w ogólnej liczbie głosów.

Trans.eu Group Sp. z o.o. – 2 700 100 akcji zwykłych na okaziciela, uprawniających do oddania 2 700 100 głosów stanowiących 22,58 % udziału w liczbie głosów na WZ, oraz 13,27 % w ogólnej liczbie głosów.

Liczba akcji i głosów uczestniczących w ZWZ Spółki w dniu 28 czerwca 2017 roku wynosiła 11 957 090, co stanowi 58,76 % kapitału zakładowego Spółki oraz 58,76% w ogólnej liczbie głosów.

Opublikowano w