Znak WDB SA White

#PogotowieBrokerskie

W związku z panującą pandemią Covid-19 oraz jej oddziaływaniem na polską rzeczywistość gospodarczą, przygotowaliśmy specjalny serwis Pogotowie Brokerskie. W ten sposób chcemy Państwu pomóc w wyjaśnieniu wątpliwości dotyczących posiadanych ubezpieczeń, a w razie potrzeby udzielić profesjonalnego wsparcia brokerskiego.

Ikona Pogotowie Brokerskie Red

Zapraszamy do uzupełnienia poniższego formularza i kontaktu z nami.

Poniżej formularza, w sekcji Wyjaśnione sprawy (FAQ), znajdziesz gotowe odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania, które będziemy sukcesywnie uzupełniać.

Nasza pomoc jest bezpłatna!

Wyjaśnione sprawy (FAQ)

Czy pracownicze programy ubezpieczenia na życie obejmują swoim zakresem zakażenie wirusem SARS-Cov-2?

Co do zasady można stwierdzić, że standardowe warunki grupowych ubezpieczeń na życie oferowane przez działających na naszym rynku ubezpieczycieli nie przewidują wyłączenia odpowiedzialności w związku z zachorowaniem na COVID-19, czy ogólnie w związku z wystąpieniem epidemii (tego typu wyłączenia mogą z kolei występować przy ubezpieczeniach turystycznych, związanych z leczeniem poza granicami kraju).

W praktyce oznacza to, że w razie wystąpienia wskazanych w umowie ubezpieczenia zdarzeń w związku z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2, w szczególności takich jak: śmierć ubezpieczonego, śmierć małżonka, śmierć rodzica lub rodzica małżonka, pobyt w szpitalu ubezpieczonego, osierocenie dziecka osoba uprawniona powinna otrzymać świadczenie w kwocie wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia.

Oczywiście dokładny zakres ubezpieczenia grupowego określają warunki umowy ubezpieczenia zawartej pomiędzy danym zakładem pracy, a ubezpieczycielem. W przypadku wszelkich wątpliwości zalecamy, aby dokładnie przeanalizować te zapisy. 

Co przedsiębiorca powinien wiedzieć o polisie OC w dobie pandemii Covid-19?

W odpowiedzi na pytanie, kilka kluczowych wątków i wskazówek dotyczących ubezpieczenia OC w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym przez organizację mieniem.

Odpowiedzialność polisowa Ubezpieczyciela - jeśli chcemy, aby Ubezpieczyciel ponosił odpowiedzialność za szkody związane z koronawirusem musimy sprawdzić, czy polisa lub Ogólne Warunki Ubezpieczenia nie wyłączają ochrony za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych.

Nowy profil działalności - w związku z bieżącą sytuacją część przedsiębiorstw zmienia zakres działalności. W przypadku takiej zmiany należy się upewnić, że „nowa” działalność jest uwzględniona w profilu działalności zgłoszonej do  ubezpieczenia. Jeśli nie jest, należy o taką nową działalność rozszerzyć polisę.

OC pracodawcy - zwracamy uwagę na ustawowy obowiązek pracodawców do zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków do pracy. Nie można wykluczyć sytuacji powstania roszczeń ze strony pracowników pod adresem pracodawców, jeśli przy wykonywaniu obowiązków służbowych ulegną oni zarażeniu koronawirusem.

OC wobec osób trzecich - należy dodatkowo wziąć pod uwagę ryzyko przeniesienia koronawirusa przez pracownika firmy na pracowników podmiotów trzecich np. klientów, bądź podwykonawców. Może to rodzić określone konsekwencje, na przykład spowodować zakłócenia w działalności takiego podmiotu, a w następstwie roszczenie odszkodowawcze.

Nadzór i zabezpieczenie mienia własnego - w przypadku zawieszenia lub znaczącego ograniczenia działalności, ryzyko wyrządzenia szkody w związku z posiadaniem mienia może wzrosnąć z uwagi na brak bieżącego nadzoru, konserwacji i/lub właściwego zabezpieczenia. Wzrasta  prawdopodobieństwo powstania szkody związanej z wszelkimi instalacjami, czy maszynami np. zalanie, pożar, awaria. Do szkody może dojść również w wyniku pogorszenia się ogólnej kondycji nieruchomości, bądź maszyny. Ryzyko ulega dodatkowo zwiększeniu w związku z wydłużonym czasem od momentu powstania szkody do jej zauważenia. Warto w związku z tym wprowadzić stosowne procedury dozoru narażonego mienia oraz procedur konserwacji i utrzymania ruchu.

Czy polisa ubezpieczeniowa może pokryć koszty przestoju firmy (bądź ograniczenia działalności) na skutek koronawirusa?

Zakłócenia w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa mogą wynikać np. ze zdiagnozowania zakażenia koronawirusem u jednego z pracowników, problemów w dostawach, czy odbiorach albo zwykłej prewencji. Będzie to zależy od konkretnej sytuacji oraz specyfiki organizacji.

Czy jeśli firma posiada ubezpieczenie mienia od ryzyk wszystkich i ubezpieczenie utraty zysku Ubezpieczyciel pokryje koszty takiego przestoju? 

W wydaniu klasycznym ubezpieczenie utraty zysku uruchamia się dopiero wówczas, kiedy dochodzi do szkody w mieniu objętym ochroną ubezpieczeniową oraz w ramach polisy mienia od ryzyk wszystkich, np. pożaru czy zalania maszyny produkcyjnej. W następstwie tej szkody muszą powstać zakłócenia w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa i wymierne straty finansowe. W przypadku następstw koronawirusa nie zachodzi taka zależność. Nie mamy w tym przypadku szkody fizycznej w mieniu firmy. 

Teoretycznie na rynku ubezpieczeniowym istniała możliwość rozszerzenia ubezpieczenia utraty zysku o szkody niematerialne, ale nie było ono powszechnie dostępne. Przerwy w działalności powstałe wskutek pandemii, do tej pory, zaliczały się do zdarzeń tak mało prawdopodobnych, że rynek ubezpieczeniowy nie traktował ich poważnie. 

Być może po obecnych doświadczeniach ochrona na wypadek epidemii chorób zakaźnych w ramach BI („BI" z ang. Business Interruption - ubezpieczenie od utraty zysku) stanie się bardziej dostępna. Niewątpliwie przed rynkiem ubezpieczeniowym stoi poważne wyzwanie w zakresie zrozumienia ryzyka oraz zaprojektowania użytecznych oraz dostępnych dla klientów formuł ochrony zysku.

Jak dodatkowo mogę zabezpieczyć swoich pracowników?

Na rynku pojawiło się wiele produktów życiowych, które dodatkowo zabezpieczają interes pracowników. Dla niektórych Klientów wdrażamy już dedykowane produkty, a dla innych negocjujemy indywidualne warunki ubezpieczenia. Głównie chodzi o wyższe sumy ubezpieczenia za pobyty w szpitalu. Wielu klientów jest tym zainteresowanych. Częściowo są to produkty sponsorowane przez pracodawców. W tej kwestii, wiodącą rolę odgrywa Państwa broker, bądź jeśli Państwo nie posiadacie takowego - prosimy o kontakt zwrotny z potwierdzeniem zainteresowania takim rozwiązaniem.

Jak można ograniczyć koszty ubezpieczenia w zakresie floty?

To ostatnio bardzo często pojawiająca się kwestia. Klienci głównie pytają o czasowe wycofanie pojazdów z ruchu (często również o wyrejestrowanie, które jest omyłkowo utożsamiane). Oczywiście taką możliwość mają - odwołujemy się tutaj do ustawy. Należy pamiętać jednak o dodatkowych i potencjalnych utrudnieniach w samym procesie formalnym, związanym z ograniczonym funkcjonowaniem urzędów. W przypadku floty osobowej najczęściej prowadzimy rozmowy z ubezpieczycielami o rozłożenie płatności na kilka bądź nawet kilkanaście rat, dzięki czemu wyraźnie zmniejszamy wysokości opłat, a nasi klienci mogą przekierować środki na utrzymanie płynności firmy.

Czy mam możliwość korzystania z podpisów elektronicznych w obiegu dokumentów ubezpieczeniowych?

Coraz częściej padają pytania klientów o możliwość podpisywania dokumentów certyfikowanym podpisem elektronicznym. W WDB S.A. z powodzeniem używamy takich narządzi od dłuższego czasu. Radzimy naszym klientom także wdrożenie odpowiednich procedur w tym zakresie.

WSPÓŁPRACUJ Z PROFESJONALISTAMI

Jeśli potrzebujesz profesjonalnej obsługi brokerskiej, powiadom nas o tym. Precyzyjnie rozpoznamy Twoje potrzeby, a potem weźmiemy odpowiedzialność za pełną i skuteczną ochronę ubezpieczeniową.