Aktualności

Gurpowe Kontra Covid

Covid-19 kontra pracownicze grupowe ubezpieczenia na życie.

Czy powszechnie wdrażane pracownicze programy ubezpieczenia na życie obejmują swojem zakresem zakażenie wirusem SARS-Cov-2?
O rozprawę na ten temat poprosiliśmy Prokurenta WDB S.A., doświadczonego brokera Mateusza Holly.

W ostatnich tygodniach wielu pracodawców i pracowników analizuje funkcjonujące w swoich zakładach pracy grupowe ubezpieczenie na życie. Robi to bardzo często w kontekście aktualnej sytuacji, związanej z ryzykiem zakażenia koronawirusem.

Oczywiście dokładny zakres ubezpieczenia grupowego określają warunki umowy ubezpieczenia zawartej pomiędzy danym zakładem pracy, a ubezpieczycielem. Co do zasady można jednak stwierdzić, że standardowe warunki grupowych ubezpieczeń na życie oferowane przez działających na naszym rynku ubezpieczycieli nie przewidują wyłączenia odpowiedzialności w związku z zachorowaniem na COVID-19, czy ogólnie w związku z wystąpieniem epidemii (tego typu wyłączenia mogą z kolei występować przy ubezpieczeniach turystycznych, związanych z leczeniem poza granicami kraju). W praktyce oznacza to, że w razie wystąpienia wskazanych w umowie ubezpieczenia zdarzeń w związku z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2, w szczególności takich jak: śmierć ubezpieczonego, śmierć małżonka, śmierć rodzica lub rodzica małżonka, pobyt w szpitalu ubezpieczonego, osierocenie dziecka osoba uprawniona powinna otrzymać świadczenie w kwocie wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia.

Zazwyczaj grupowe ubezpieczenia na życie obejmują też inne zdarzenia, np. takie jak urodzenie dziecka, śmierć lub uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, różnego rodzaju operacje chirurgiczne – one również będą wypłacane osobom uprawnionym, niezależnie od ewentualnego zachorowania na COVID-19.

Wątpliwości mogą z kolei pojawiać się w związku ze świadczeniem z tytułu zachorowania na ciężką chorobę. Tu należy pamiętać, że osoba ubezpieczona otrzyma świadczenie pieniężne jedynie w przypadku stwierdzenia wystąpienia choroby wskazanej w katalogu ciężkich chorób, zawartym w warunkach ubezpieczenia (zazwyczaj kilkanaście/kilkadziesiąt zdefiniowanych jednostek chorobowych – np. nowotwór złośliwy, zawał serca, stwardnienie rozsiane, gruźlica, borelioza). Standardowe warunki grupowego ubezpieczenia na życie stosowane przez ubezpieczycieli nie zawierają natomiast w ramach katalogu ciężkich chorób zachorowania na COVID-19, tym samym osoba ubezpieczona w razie zakażenia tym wirusem nie otrzyma świadczenia pieniężnego z tytułu „zachorowania na ciężką chorobę”.

W obecnej sytuacji zwiększonego zainteresowania ubezpieczeniami na życie, warto także zwrócić uwagę na kwestie karencji dla osób zainteresowanych przystąpieniem do ochrony, które do tej pory nie korzystały z grupowego ubezpieczenia na życie u swojego pracodawcy (lub ich małżonkowie). Jeśli będą chciały w tym momencie przystąpić do ubezpieczenia, z reguły zostaną objęte kilkumiesięcznym okresem karencji (dokładne okresy karencji dla poszczególnych świadczeń definiują warunki ubezpieczenia, wyłączając z niego – co do zasady – świadczenia związane z nieszczęśliwymi wypadkami), w którym to czasie nie otrzymają świadczenia np. w razie śmierci czy pobytu w szpitalu w związku z zachorowaniem na COVID-19 (czy jakąkolwiek inną chorobę).

Podsumowując, należy stwierdzić, że większość osób korzystających obecnie z grupowego ubezpieczenia na życie w swoim zakładzie pracy, nie powinna obawiać się odmowy wypłaty świadczenia w związku z zachorowaniem na COVID-19. Jak wspomniałem na wstępie, warunki ubezpieczenia grupowego stosowane na polskim rynku standardowo nie przewidują wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w żadnym ze świadczeń w związku z zachorowaniem na COVID-19.

Autor: Mateusz Holly, Prokurent WDB S.A.

————————————————-
WDB S.A. jako broker ubezpieczeniowy z powodzeniem już drugą dekadę dostarcza ochronę ubezpieczeniową w zakresie życia oraz zdrowia w formule grupowej, dopasowanej do potrzeb i specyfiki działalności podmiotów. W tym celu wykorzystuje silną ekspozycję na wiodące Towarzystwa Ubezpieczeniowe oraz autorskie innowacje technologiczne, ułatwiające m.in. identyfikację potrzeb pracowników oraz szybkie i bezpośrednie uruchamianie ochrony w formule „direct”.
Zapraszam do rozmowy i uzgodnienia najlepszego modelu współpracy: biuro@wdbsa.pl, tel.: +48 71 341 87 57