Aktualności

Grafika News 700x300 Grupowe U Pracownicze

Czym jest pracownicze ubezpieczenie grupowe? 

Pracownicze ubezpieczenia grupowe to ubezpieczenia występujące najczęściej w zakładach pracy. Niezmiennie od lat wskazywane przez pracowników jako jeden z bardziej pożądanych pozapłacowych benefitów pracowniczych. Dzięki zaangażowaniu osób odpowiedzialnych w firmie za obsługę kadrowo-płacową (często to właśnie ten dział organizacji sprawuje pieczę nad polisami) pracownicy mają dostęp do korespondującej z ich potrzebami oferty ubezpieczeniowej, której administracją oraz finansowaniem zajmuje się pracodawca. To bardzo wygodne rozwiązanie, które w razie potrzeby dodatkowo zabezpiecza interes ubezpieczonego.

Polegają na objęciu zdefiniowanej grupy osób ochroną ubezpieczeniową na określonych warunkach, przy założeniu pewnego uśrednienia. Uśrednienia dotyczą kluczowych parametrów, które determinują wysokość składki i możliwy zakres oferowanej ochrony. Przygotowania oferty dla większej grupy osób (zamiast polis indywidualnych) ma na celu zapewnienie możliwie najszerszego zakresu i atrakcyjnych warunków ubezpieczenia za relatywnie niską cenę (praca na efekcie skali). To właśnie niższa cena będzie jedną z kluczowych korzyści wdrożenia ubezpieczenia dla pracowników w formie grupowej.

Jednymi z najbardziej znanych ubezpieczeń grupowych są ubezpieczenia na życie, grupowe programy opieki medycznej oraz programy NNW (NNW – Następstw Nieszczęśliwych Wypadków). Są one kalkulowane w oparciu o całą grupę zatrudnioną w ramach danego miejsca pracy. Parametrami branymi pod uwagę są zazwyczaj wiek i płeć potencjalnych ubezpieczonych a także rodzaj wykonywanej przez nich pracy, która będzie determinowała ryzyka istotne z punktu widzenia ochrony. Czasem, w programach kalkulowanych na podstawie wynagrodzenia pracowników, parametrem mogą być również ich zarobki.

Ubezpieczenie grupowe na życie, potocznie nazywane również „grupową”, jest jednym z najbardziej pożądanych benefitów pracowniczych. Polisa ubezpieczeniowa zawierana jest przez pracodawcę dzięki czemu pracownik nie musi się martwić o formalne kwestie, tj.: odpowiedni zakres ochrony, przedłużenie jej warunków na kolejny okres czy płatność składki, która będzie cykliczna potrącana z jego uposażenia. Ubezpieczenie pracownicze za stosunkowo niską składkę miesięczną zapewnia konkretną i obejmującą istotne kwestie ochronę ubezpieczeniową.

Dodatkową korzyścią jest również to, że pracownik poza ubezpieczeniem dla siebie może dopisać do umowy członków swojej rodziny, tj. małżonka/partnera czy pełnoletnie dziecko/dzieci.

Jak działa ubezpieczenie grupowe pracowników? 

Zasada działania grupowego ubezpieczenia jest stosunkowo prosta. Pracodawca zawiera umowę ubezpieczenia z wybranym towarzystwem ubezpieczeń w imieniu i na rzecz swoich pracowników. Potwierdzeniem zawarcia takiej umowy jest polisa ubezpieczeniowa, zawierająca wszystkie informacje o wysokości świadczeń i cenach. Podstawą do zawarcia takiej umowy są ogólne warunki ubezpieczenia (w skrócie: OWU). Jeżeli umowa zawiera odstępstwa od OWU, powinny być one wyszczególnione w polisie. Pracownik otrzymuje indywidualne potwierdzenie wybranego wariantu, niekiedy ma również możliwość do skorzystania z dedykowanej aplikacji, w której może wydrukować potwierdzenie lub dokonać innych operacji związanych z administracją swoją ochroną. Pracodawca opłaca składkę za pracowników w cyklach miesięcznym, kwartalnym, półrocznym lub rocznym. Może być ona potrącana z wynagrodzenia pracownika bądź w formie benefitu pracodawcy, który w całości lub części funduje ją pracownikom. W takim przypadku pracownik zobowiązany jest do zapłacenia podatku od fundowanej kwoty.

Funkcjonowanie polis grupowego ubezpieczenia jest oparte na określonych procedurach. Kluczową dla pracodawcy jest rejestracja oraz wyrejestrowywanie pracowników. Pozwala ona na łatwe ustalenie listy ubezpieczonych, od których należna jest składka ubezpieczeniowa i którzy podlegają ochronie ubezpieczeniowej gwarantującej wypłatę świadczenia w razie zdarzenia ubezpieczeniowego. Natomiast z perspektywy pracownika najważniejsza jest procedura likwidacji roszczeń – mówiąc wprost, proces przyjęcia i sprawnego rozliczenia zgłoszonego zdarzenia objętego polisą. W praktyce chodzi niezbędne działania, które musi podjąć ubezpieczony, aby uzyskać świadczenie. Dziś większość wiodących ubezpieczycieli zapewnia możliwość internetowego kontaktu i łatwego, zdalnego załatwiania wszystkich spraw związanych z administracją polisy. Dla mniej internetowych zawsze pozostaje możliwość wysyłania dokumentów za pośrednictwem poczty lub osobistego kontaktu w oddziale ubezpieczyciela.

W chwili wystąpienia zdarzenia objętego ochroną pracownik składa do ubezpieczyciela roszczenie. Po uznaniu jego zasadności ubezpieczony będzie mógł liczyć na otrzymanie stosownego świadczenia. W przypadku śmierci ubezpieczonego środki otrzymują wskazane przez niego osoby uposażone. Co ważne, świadczenia z ubezpieczeń grupowych są zwolnione z podatku oraz nie wchodzą w zakres masy spadkowej.

Jakie są wady i zalety ubezpieczenia grupowego pracowników? 

Jak każde rozwiązanie ochrona w formie grupowej ma swoje silne i słabsze strony. Dotyczy to zarówno perspektywy ubezpieczającego (zakładu pracy) jak i ubezpieczonych, czyli objętych ochroną pracowników.

Pośród zalet takiego ubezpieczenia można wskazać:

 1. Korzystna wysokość składki ubezpieczeniowej.
 2. Rozbudowany zakres ubezpieczenia.
 3. Wysokie sumy ubezpieczenia poszczególnych świadczeń.
 4. Znacząco ograniczone formalności.
 5. Korzystne zapisy wynikające z OWU np.: możliwość ubezpieczenia się bez względu na stan zdrowia, brak weryfikacji medycznej, brak karencji, możliwość objęcia ochroną członków rodziny tj. małżonków/partnerów życiowych i dzieci.

Wady:

 1. Określony (zadany) zakres warunków ubezpieczenia – polisa nie jest dostosowana do indywidulanych potrzeb każdego pracownika – mając na uwadze grupę osób konieczne jest uśrednienie warunków.
 2. Ochrona obowiązuje jedynie w czasie zatrudnienia. Po ustaniu stosunku pracy możliwość kontynuacji na zmienionych, mniej korzystnych warunkach.
 3. Ograniczenie liczby wariantów przy niewielkich podmiotach, zatrudniających niewielu pracowników.

Ile kosztuje ubezpieczenie grupowe pracowników? 

Choć można wskazać dość typowy poziom składek za poszczególne, popularne na rynku ubezpieczenia w ramach oferty grupowej, należy zaznaczyć, że ostateczna kwota składki za ubezpieczenie będzie zależała od kilku czynników. Przy jej kalkulowaniu szczególnie istotny będzie zakres ochrony ubezpieczeniowej i suma ubezpieczenia przekładająca się na wysokości świadczeń.  Im szerszy zakres ochrony i wyższe kwoty w ramach poszczególnych zdarzeń, bądź parametrów ubezpieczenia, tym wyższa składka do uregulowania. Innymi czynniki, które będą miały wpływ na cenę jest liczba zatrudnionych pracowników w zakładzie pracy, struktura wiekowo-płciowa pracowników oraz profil działalności firmy. Podmioty zatrudniające np. kierowców mogą liczyć się z wyższą składką z uwagi na ryzyko uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku czy też śmierć ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego. Z wyższymi składkami muszą też liczyć się firmy zatrudniające osoby starsze. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczeń grupowych pracowników może również zostać rozszerzona o pakiety dodatkowe tzw. cegiełki, które również (w zależności od wybranych opcji) podniosą wysokość opłacanej składki.
Kto jest odbiorcą ubezpieczenia grupowego? 

Odbiorcami ubezpieczeń grupowych w zakładach pracy są wszyscy pracownicy, bez względu na stanowisko jakie zajmują. Każdy z pracowników ma możliwość skorzystania z takiej formy grupowej ochrony. Ponadto każdy z pracowników może do umowy dołączyć swojego małżonka/partnera życiowego oraz dzieci. Z ubezpieczenia na życie będą mogły skorzystać dzieci pełnoletnie, natomiast dla dzieci młodszych możliwe jest przystąpienia do ochrony od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), bądź skorzystanie z oferty w zakresie opieki medycznej. Oczywiście od pracodawcy będzie zależeć czy i jakie produkty ubezpieczeniowe włączy do oferty grupowej.

O czym należy pamiętać przy zakupie grupowego ubezpieczenia dla pracowników? 

Przy wyborze ochrony ubezpieczeniowej powinniśmy zwrócić uwagę na obszary, które naszym zdaniem są najistotniejsze i które ostatecznie zdefiniują jakość wdrażanych rozwiązań.

 Są to między innymi:

 1. Zakres ubezpieczenia oraz wysokości poszczególnych świadczeń:
  • zgon ubezpieczonego oraz członków najbliższej rodziny,
  • uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
  • ciężkie zachorowanie (w tym nowotwór złośliwy),
  • pobyt w szpitalu,
  • leczenie specjalistyczne,
  • niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji ubezpieczonego.
 2. Brak okresów karencji dla pracownika i członków rodziny.
 3. Zastosowanie odstępstw od Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, np.: śmierć dziecka bez górnej granicy wieku dziecka czy skrócony czas niezbędny do wypłaty świadczenia z tytułu leczenia szpitalnego.
 4. Rozszerzony katalog ciężkich zachorować, który uwzględni np.: boreliozę czy nowotwór złośliwy.
 5. Ilość operacji chirurgicznych w katalogu operacji.
 6. Możliwość wyboru pakietów dodatkowych.
 7. Prawo do Indywidualnej Kontynuacji po ustaniu stosunku pracy.
 8. Elektroniczna obsługa roszczeń.

W kwestii doboru odpowiednich rozwiązań ubezpieczeniowych, szczególnie w formie grupowej, doskonale sprawdzi się doświadczony broker ubezpieczeniowy. Pomoże zarówno w precyzyjnym ustaleniu rzeczywistych potrzeb w tym kontekście jak i przy projektowaniu programów ubezpieczeniowych, negocjacjach warunków, wdrożeniach do organizacji oraz w trakcie administracji wdrożoną ochroną. Może się okazać nieocenionym wsparciem w obsłudze zgłaszanych przez pracowników roszczeń.

Broker, który posiada doświadczenie oraz niezbędne zasoby do obsługi grupowej ochrony ubezpieczeniowej u swoich klientów może zadbać również o niezbędną komunikację programów wewnątrz organizacji. Im większe zatrudnienie tym większym wyzwaniem będzie skuteczne i sprawne budowanie świadomości wdrożonej ochrony pośród pracowników. W tej materii doskonale sprawdzają się odpowiednie komunikaty dotyczące oferty realizowane m.in. poprzez wewnętrzne serwisy internetowe (intranet), panele w systemach kafeteryjnych, plakaty oraz ulotki w miejscu pracy, a nawet specjalnie przygotowywane produkcje video, bądź podcasty, których atrakcyjna forma zwiększy prawdopodobieństwo odtworzenia przez pracowników. Praktycznym wsparciem będzie również dedykowany broker, który będzie na bieżąco udzielał informacji pracownikom zainteresowanym przystąpieniem do ochrony.

Gdzie szukać najlepszych grupowych ubezpieczeń dla pracowników? 

Ubezpieczenia grupowe w Polsce oferowane są przez większość towarzystw ubezpieczeniowych. Pracodawca, z własnej inicjatywy lub inspirowany przez pracowników, może pozyskać oferty skalkulowane specjalnie dla jego firmy. Może również skorzystać z gotowych pakietów, które również są oferowane przez dostawców – taka opcja sprawdzi się szczególnie w przypadku mniejszych organizacji. Pozyskanie najlepszego rozwiązania wymaga jednak porównania kilku propozycji, dlatego dobrym pomysłem jest skorzystanie z fachowej pomocy profesjonalisty, np. brokera ubezpieczeniowego. Rolą brokera jest porównanie nie tylko cen i wysokości świadczeń, ale również zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia poszczególnych towarzystw. Dzięki uzyskaniu zgody dostawcy na odstępstwa od OWU oraz zapisów szczególnych broker pomoże lepiej dopasować propozycję do wymagań pracowników i specyfiki organizacji, np. pod kątem zagrożeń występujących w miejscu pracy.

Informacje o towarzystwach i brokerach ubezpieczeniowych są ogólnie dostępne, warto jednak zwrócić uwagę na podmioty funkcjonujące na rynku od jakiegoś czasu i legitymujące się pewną renomą, szczególnie w obsłudze grupowych programów dla pracowników. Doświadczony broker, szczególnie w obsłudze dużych grup pracowniczych, może istotnie poprawić warunki w ramach zaproponowanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe oferty, a także usprawnić proces uruchomienia i dalszej administracji ochroną.

TOP 5 grupowych ubezpieczeń pracowników wg brokera ubezpieczeniowego.

 1. Grupowe ubezpieczenie na życie – zwane „życiówką” lub „grupówką” to ubezpieczenie obejmujące co najmniej kilku pracowników danego zakładu pracy. Zakres ochrony ubezpieczeniowej jest jednolity dla wszystkich pracowników. Zakresem ochrony mogą zostać objęci również członkowie rodziny pracownika tj. małżonek/partner lub pełnoletnie dzieci. Przy atrakcyjnej składce miesięcznej mamy możliwość uzyskania atrakcyjnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Zakresem ochrony objęte jest życie i zdrowie ubezpieczonego, zakres ubezpieczenia to między innymi wypłata świadczeń z tytułu śmierci ubezpieczonego, śmierci rodziców/teściów, pobytu w szpitalu, operacji chirurgicznej, trwałego uszczerbku na zdrowiu czy niezdolności do pracy. Z ubezpieczenia grupowego na życie możemy korzystać tak długo jak pracujemy w zakładzie pracy a po ustaniu stosunku pracy mamy możliwość jego indywidualnego kontynuowania na zmienionych warunkach i przy innej składce miesięcznej.
 2. Grupowe ubezpieczenie opieki medycznej – produkt, który gwarantuje pracownikowi oraz jego rodzinie szybki dostęp do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy specjalistów oraz wielu badań diagnostycznych. Ideą ubezpieczeń zdrowotnych jest zapewnienie świadczenia usług w prywatnych placówkach medycznych, posiadających wykwalifikowany personel oraz najwyższej klasy sprzęt. W ramach ubezpieczenia opieki medycznej otrzymujemy gwarancję dostępności do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, zazwyczaj dostęp do dwóch dni roboczych oraz bez skierowania do lekarzy specjalistów, zazwyczaj do 5 dni roboczych. W zależności od wyboru pakietu opieki medycznej zrealizować możemy określoną liczbę testów diagnostycznych i badań – te odbywają się na zasadzie wystawionych skierowań, w ramach posiadanych pakietów kobiety mogą skorzystać z prowadzenia ciąży, często w ramach pakietu możemy skorzystać z bezpłatnego przeglądu stomatologicznego czy też ze zniżki na stomatologię. Prywatna opieka medyczna zapewnia nam realizację wizyty w określonych sieciach placówek medycznych a ponadto refundację kosztów w przypadku wizyt, badań objętych zakresem ale realizowanych poza placówkami medycznymi wskazanymi w zakresie. Ubezpieczenie opieki medycznej daje nam komfort umawiania wizyt bez stania w kolejkach, dostawcy umożliwiają zapis online przez stronę www, aplikację mobilną czy też poprzez infolinię. W chwili obecnej opieka medyczna to jeden z najwyżej ocenianych benefitów pracowniczych.
 3. Grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – ubezpieczenie głównie skierowane do dzieci uczęszczających do przedszkoli, szkół czy żłobków. Zakresem ubezpieczenia nnw mogą zostać objęte dzieci do 18-go lub 25-go roku życia, ale nie tylko. Ubezpieczenie nnw stanowić może również rozszerzenie ochrony grupowego ubezpieczenia na życie, gdzie za opłatą dodatkowej składki w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku otrzymujemy wyższą wypłatę świadczenia za świadczenia zgodnie z zakresem ubezpieczenia. Jak nazwa wskazuje to ubezpieczenie, które swoim zakresem obejmuje zdarzenia spowodowane nieszczęśliwymi wypadkami min. takie jak uszczerbek na zdrowiu, złamania, zwichnięcia kończyn, pobyt w szpitalu wskutek wypadku, operację wskutek wypadku, często również refunduje nam koszty leczenia, które zostały poniesione wskutek zdarzenia będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku np. takie jak: lekarstwa, środki opatrunkowe, przewóz do szpitala czy ambulatorium, naprawę czy wypożyczenie lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. W przypadku ubezpieczenia w formie grupowej składka nie jest wysoka, może zostać rozszerzona o wyczynowe uprawianie sportów co w przypadku rodziców, których dzieci uczęszczają na zajęcia sportowe do klubów sportowych będzie cieszyło się dużym zainteresowaniem.
 4. Grupowe ubezpieczenie opieki szpitalnej – ubezpieczenie, które zapewnia całość leczenia poczynając od diagnostyki szpitalnej, przez zabiegi planowe, pomoc doraźną, aż po rehabilitację poszpitalną.  Zakresem ubezpieczenia objęte są nie tylko zabiegi i operacje, ale i konsultacje psychologiczne oraz świadczenia położniczo-neonatologiczne. W ramach ubezpieczeń szpitalnych mamy dostęp do wskazanych przez dostawcę szpitali własnych i współpracujących. Zakres hospitalizacji możliwy jest min. w takich specjalizacjach jak: ortopedia, chirurgia ogólna, chirurgia naczyniowa, ginekologia, laryngologia, urologia, okulistyka, neurochirurgia kręgosłupa, onkologia, kardiologia inwazyjna (planowa), diagnostyka i leczenie w ramach oddziału zachowawczego. Do ubezpieczenia opieki szpitalnejpoza pracownikiem dołączony może zostać członek jego rodziny, tj. małżonek/partner oraz jego dzieci. Z uwagi na szeroki zakres ochrony stawki za takie ubezpieczenie nie należą do najniższych.
 5. Grupowe ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej – ubezpieczenie obejmujące swoim zakresem odpowiedzialność cywilną za szkody związane z prowadzoną działalnością zawodową. Dotyczy ono głownie szkód rzeczowych wyrządzonych na mieniu osób trzecich oraz przyczynienie się do strat finansowych osób trzecich. W sytuacji, gdy pracownik dysponuje sprzętem powierzonym mu do wykonywania czynności służbowych ubezpieczenie to zapewnia mu realną ochronę w przypadku zagubienia czy uszkodzenia mienia. Ubezpieczenie to może działać zarówno podczas wykonywania czynności służbowych, ale również poza wykonywaniem czynności służbowych. W przypadku tego rodzaju ubezpieczenia ustanawiane są sumy gwarancyjne ubezpieczenia, czyli górne granice odpowiedzialności Towarzystwa, franszyza integralna czyli wartość kwotowa powyżej której Towarzystwo Ubezpieczeniowe odpowiada za wypłatę świadczenia oraz franszyza redukcyjna, która określa kwotę i jeśli wartość szkody jej nie przekroczy TU nie ponosi za nią odpowiedzialności.