Aktualności

5 OC Pandemia

Pięć obszarów świadomości polisy OC, nie tylko na czas pandemii.

W niniejszej publikacji rozwijamy po krótce pięć kluczowych wątków dotyczących ubezpieczenia OC, w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym przez organizację mieniem:

Epidemia koronawirusa przeniosła nas do zupełnie nowej rzeczywistości rynkowej. Jej istotną częścią są z całą pewnością ubezpieczenia, a wraz z nimi kwestie odpowiedzialności przedsiębiorstwa oraz potencjalnych roszczeń odszkodowawczych. Chociaż specyfika samego wirusa niejako wodzi naszą uwagą częściej w kierunku kwestii zdrowia i życia pracowników, należy pamiętać o pozostałych obszarach biznesu, a wraz z nimi naszej cywilnej odpowiedzialności.

W niniejszej publikacji rozwijamy po krótce pięć kluczowych wątków dotyczących ubezpieczenia OC, w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym przez organizację mieniem:

#1 Odpowiedzialność polisowa ubezpieczyciela – jeśli chcemy, aby ubezpieczyciel ponosił odpowiedzialność za szkody związane z koronawirusem, musimy sprawdzić, czy polisa lub Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU)
nie wyłączają ochrony za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych.
 
#2 Nowy profil działalności – w związku z bieżącą sytuacją część przedsiębiorstw zmienia zakres działalności.
W przypadku takiej zmiany należy się upewnić, że „nowa” działalność jest uwzględniona w profilu działalności zgłoszonej do  ubezpieczenia. Jeśli nie jest, należy o nią odpowiednio rozszerzyć polisę.

#3 OC pracodawcy – zwracamy uwagę na ustawowy obowiązek pracodawców do zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków do pracy. Nie można wykluczyć sytuacji powstania roszczeń ze strony pracowników pod adresem pracodawców, jeśli przy wykonywaniu obowiązków służbowych ulegną oni zarażeniu koronawirusem.

#4 OC wobec osób trzecich – należy dodatkowo wziąć pod uwagę ryzyko przeniesienia koronawirusa przez pracownika firmy na pracowników podmiotów trzecich np. klientów, bądź podwykonawców. Może to rodzić określone konsekwencje, na przykład spowodować zakłócenia w działalności takiego podmiotu
i w następstwie wytworzyć przestrzeń do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym.

#5 Nadzór i zabezpieczenie mienia własnego – w przypadku zawieszenia lub znaczącego ograniczenia działalności, ryzyko wyrządzenia szkody w związku z posiadaniem mienia może wzrosnąć z uwagi na brak bieżącego nadzoru, konserwacji lub właściwego zabezpieczenia. Wzrasta prawdopodobieństwo powstania szkody związanej z wszelkimi instalacjami, czy maszynami np. zalanie, pożar bądź awaria. Do szkody może dojść również w wyniku pogorszenia się ogólnej kondycji nieruchomości, bądź nie doglądanej maszyny. Ryzyko ulega dodatkowo zwiększeniu w związku z wydłużonym czasem od momentu powstania szkody do jej zauważenia. Warto w związku z tym wprowadzić stosowne procedury dozoru, konserwacji i utrzymania ruchu dla narażonego mienia.

——————————————–
WDB S.A. to jeden z największych polskich brokerów ubezpieczeniowych. Kapitał zakładowy spółki wynosi 2 035 000 zł, a wartość lokowanych składek każdego roku przekracza 200 mln zł. Spółka przez lata wyspecjalizowała się w kompleksowej obsłudze ubezpieczeniowej podmiotów gospodarczych, zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych, placówek szkolno-wychowawczych, jednostek administracji i użyteczności publicznej. W ramach współpracy świadczy m.in. wnikliwy audyt posiadanej ochrony ubezpieczeniowej, którego celem jest przygotowanie skutecznej optymalizacji ochrony interesu klienta we wszystkich kluczowych dla niego obszarach działalności.