Raport nr 1/2013 Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobą powiązaną

Opublikowano 4 stycznia 2013

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych.

Działając na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi („ustawa”) Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 04.01.2013 r. otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Emitenta dotyczące transakcji nabycia akcji Spółki przez osobę powiązaną z Członkiem Zarządu. Działając na podstawie art. 160 ustawy osoba powiązana z Członkiem Zarządu będąca jednocześnie Członkiem Rady Nadzorczej złożyła osobne stosowne zawiadomienie.

Zgodnie ze złożonym zawiadomieniem osoba powiązana z Członkiem Zarządu Emitenta, będąca jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej dnia 17.04.2012 r. nabyła 5.000 szt. akcji po cenie 0,10 zł. Powyższa transakcja została zawarta na podstawie umowy cywilno-prawnej.

Zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych, członek Zarządu Emitenta nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

Opublikowano w