Raport nr 18/2014 Objęcie akcji

Opublikowano 24 października 2014

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 23.10.2014 r. Spółka otrzymała od Prezesa Zarządu Emitenta – Pana Mariusza Muszyńskiego zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczące objęcia akcji wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 02/09/2014 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w ramach kapitału docelowego w drodze emisji Akcji serii F. przez podmiot powiązany Pretium Investments Sp. z o.o. 455.000 akcji Emitenta po cenie 0,10 zł za każdą akcję. Transakcja została dokonana w dniu 21.10.2014 roku.

Opublikowano w