Raport nr 19/2013 Informacja o nabyciu akcji przez podmiot blisko związany z członkiem zarządu

Opublikowano 29 maja 2013

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 29.05 2013 r. Spółka otrzymała od Prezesa Zarządu Emitenta – Pana Krzysztofa Cicheckiego zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dotyczące transakcji nabycia przez osobę blisko z nim związaną – Panią Ewę Cichecką, pełniącą jednocześnie funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta 625.000 szt. akcji Emitenta po cenie 0,32 zł. Transakcja została zawarta w dniu 24.05.2013 r na podstawie umowy cywilno-prawnej poza rynkiem NewConnect.

Opublikowano w