Raport nr 24/2014 Informacja o przekroczeniu progu 5% głosów przez TFI PZU S.A.

Opublikowano 12 listopada 2014

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej zwanej „Spółką”) z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 12 listopada 2014 r. otrzymał od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna (dalej zwanego „TFI PZU SA”) zawiadomienie, w którym TFI PZU SA działając w imieniu i na rzecz zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych:

1. PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy,

2. PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji

(zwanych dalej „Funduszami TFI PZU”), zawiadomił, że w wyniku rozliczenia w dniu 7 listopada 2014 r. transakcji kupna 5.000 (słownie: pięciu tysięcy) akcji Spółki, udział Funduszy TFI PZU w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przekroczył próg 5%.

Z treści zawiadomienia wynika również, że liczba posiadanych akcji przed zmianą udziału wynosiła: 933.234 (dziewięćset trzydzieści trzy tysiące dwieście trzydzieści cztery), procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosił: 4,9878%, liczba głosów z akcji wynosiła: 933.234 (dziewięćset trzydzieści trzy tysiące dwieście trzydzieści cztery), zaś procentowy udział w ogólnej liczbie głosów wynosił: 4,9878%. Nadto, z treści zawiadomienia wynika, że liczba akcji posiadanych po zmianie udziału wynosi 938.234 (dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści cztery), procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi: 5,0145%, liczba głosów z akcji wynosi 938.234 (dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście trzydzieści cztery), procentowy udział w ogólnej liczbie głosów wynosi: 5,0145%.

Zgodnie z treścią zawiadomienia TFI PZU SA jako podmiot zarządzający, może w imieniu Funduszy TFI PZU wykonywać prawo głosu na walnym Zgromadzeniu Spółki.

Treść przedmiotowego zawiadomienia przedstawiono w załączeniu do niniejszego raportu.

Dokumenty:

Opublikowano w