Raport nr 3/2013 Zawiadomienie o nabyciu akcji WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.

Opublikowano 4 stycznia 2013

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Działając na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi („ustawa”) Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 04.01.2013 r. otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Emitenta dotyczące transakcji nabycia przez niego akcji Spółki. Zgodnie ze złożonym zawiadomieniem Członek Zarządu Emitenta dnia 13.12.2012 r. nabył 11.000 szt. akcji po cenie 0,10 zł.

Powyższa transakcja została zawarta na podstawie umowy cywilno-prawnej.

Zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych, członek Zarządu Emitenta nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

Opublikowano w