Raport nr 32/2013 Informacja o zbyciu akcji przez podmiot blisko związany z członkiem zarządu

Opublikowano 30 września 2013

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 30.09 2013 r. Spółka otrzymała od Prezesa Zarządu Emitenta – Pana Krzysztofa Cicheckiego zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dotyczące transakcji zbycia przez osobę blisko z nim związaną – Panią Ewę Cichecką, pełniącą jednocześnie funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta 600.000 szt. akcji Emitenta po cenie 1,00 zł za każdą akcję. Transakcja została przeprowadzona w dniu 24.09.2013 r na podstawie transakcji pakietowej na rynku NewConnect.

Opublikowano w