Raport nr 38/2014 Informacja o otrzymaniu zawiadomień z art. 160 ustawy o obrocie

Opublikowano 9 grudnia 2014

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 09.12.2014 r. Spółka otrzymała od Pani Ewy Cicheckiej pełniącej jednocześnie funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczące wniesienia 1 000 000 akcji Spółki przez Krzysztofa Cicheckiego w drodze aportu po cenie 3,60 zł na rzecz ERKW Polska sp. z o.o. S.K.A. na podstawie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki ERKW sp. z o.o. S.K.A. podjętej w dniu 2.12.2014 r. oraz zawartej w dniu 5 grudnia 2014 roku umowy objęcia i przeksięgowania akcji w dniu 5 grudnia 2014 roku.

Opublikowano w