Raport nr 4/2014 Informacja o zbyciu akcji przez członka zarządu emitenta

Opublikowano 16 czerwca 2014

Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 16.06.2014 r. Spółka otrzymała od Prezesa Zarządu Emitenta – Pana Krzysztofa Cicheckiego zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dotyczące transakcji zbycia przez Pana Krzysztofa Cicheckiego 200 000 akcji po cenie 2,00 zł za każdą akcję zbyte w wyniku transakcji pakietowej na rynku NewConnect oraz 1 szt. akcji po cenie 2,40 zł – sesja zwykła. Sprzedaż akcji została dokonana w dniu 13.06.2014 r.

Opublikowano w