Raport nr 43/2013 Udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariusza na WZA

Opublikowano 4 listopada 2013

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) („Ustawa”) Zarząd EX-DEBT S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 4 listopada 2013 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki zawiadomienie w trybie art. 69 w związku z art. 87 ust 1 pkt 4 Ustawy o udzieleniu pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu spółki. Przedmiotowe zawiadomienie Spółka przekazuje w załączeniu.

Dokumenty:

Opublikowano w