Raport nr 03/2019 Zawarcie umów doradczych mających na celu pozyskanie inwestora

Opublikowano 4 marca 2019

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do opublikowanego przez WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”) raportu bieżącego nr 2/2019 Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 4 marca 2019 r. Spółka wraz z jej znaczącymi akcjonariuszami zawarli dwie komplementarne umowy: umowę z doradcą transakcyjnym (Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce) oraz umowę z doradcą prawnym (Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp.k.).

Umowy dotyczą kompleksowego doradztwa w procesie pozyskania dla Spółki inwestora strategicznego, co w założeniu ma poprawić kondycję Emitenta i jego grupy kapitałowej.

Dodatkowo, Umowy swoim zakresem obejmują ewentualne doradztwo przy przeprowadzeniu przymusowego wykupu akcji Spółki w trybie art. 82 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („dalej: „Ustawa”) oraz zniesieniu dematerializacji akcji Spółki w rozumieniu art. 91 Ustawy. Zakres ten będzie miał zastosowanie, gdy dany akcjonariusz Emitenta, samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, osiągnie lub przekroczy 90% ogólnej liczby głosów w Spółce. Według najlepszej wiedzy Emitenta powyższy warunek aktualnie nie jest spełniony.

Opublikowano w