Raport nr 12/2018 Przedterminowy wykup obligacji serii E i serii F

Opublikowano 5 czerwca 2018

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do opublikowanego przez WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: „WDB”, „Spółka”) raportu bieżącego ESPI nr 9/2018, Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 5 czerwca 2018 r.:

– WDB dokonało przedterminowego wykupu wyemitowanych przez siebie 1050 sztuk obligacji serii E i 400 sztuk obligacji serii F, o łącznej wartości nominalnej 1,45 mln zł (dalej łącznie: „Obligacje”),

– Obligacje zostały umorzone.

W konsekwencji powyższego na dzień publikacji niniejszego raportu całkowite zadłużenie Spółki z tytułu obligacji wynosi 600 tys. zł (kapitał bez odsetek) – dwuletnie obligacje serii F wyemitowane (przydzielone) 31 października 2017 r.

Opublikowano w