Raport nr 1/2012 Informacja o nabyciu akcji przez członka Rady Nadzorczej

Opublikowano 17 stycznia 2012

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Działając na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa”) Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 16 stycznia 2012 r. Spółka otrzymała od członka Rady Nadzorczej Emitenta zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy dotyczące transakcji nabycia przez niego akcji Spółki. Zgodnie ze złożonym zawiadomieniem członek Rady Nadzorczej Emitenta dokonał następujących transakcji:

1. W okresie od 15.02.2011 do 22.02.2011 roku nabył 4.066 szt akcji po cenie 0,84 zł.

2. W okresie od 22.05.2011 do 23.05.2011 roku nabył 4.711 szt akcji po cenie 0,70 zł.

3. W dniu 28.06.2011 roku nabył 1.200 szt akcji po cenie 0,69 zł.

Powyższe transakcje zostały zawarte podczas sesji zwykłej na rynku NewConnect. Zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych, członek Rady Nadzorczej Emitenta nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

Opublikowano w