Raport nr 15/2019 Ogłoszenie o przymusowym wykupie akcji Spółki

Opublikowano 28 maja 2019

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej („Spółka”) informuje, że w dniu 28 maja 2019 roku powziął informację, że następujące podmioty: Mariusz Muszyński, Pretium Investments Sp. z o.o., Mateusz Holly, Romuald Holly, Piotr Kumięga, Trans.euGroup S.A., Piotr Hunker, Rafał Godoj, Ryszard Burdek, Natalia Jackowiak, Elżbieta Boryń, Rafał Pietrzak, Arkadiusz Przybyszewski oraz Krzysztof Kłysz, działając w ramach zawartego w dniu 7 maja 2019 roku porozumienia („Porozumienie Akcjonariuszy”), zgodnie z art. 82 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 623) („Ustawa”) ogłosiły żądanie przymusowego wykupu akcji Spółki („Przymusowy Wykup”) należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy niebędących stroną Porozumienia Akcjonariuszy („Akcjonariusze Mniejszościowi”). Podmiotami wykupującymi akcje w ramach Przymusowego Wykupu będą: Mateusz Holly, spółka Pretium Investments Sp. z o.o. oraz Piotr Kumięga.

Przedmiotem Przymusowego Wykupu są wszystkie akcje Akcjonariuszy Mniejszościowych („Akcje”), tj. 1.838.486 (jeden milion osiemset trzydzieści osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, uprawniających łącznie ich posiadaczy do wykonywania 9,03% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcje są wprowadzone do obrotu na rynku NewConnect, alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, zdematerializowane i zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), oznaczone przez KDPW kodem ISIN: PLWDBBU00018.

Dzień wykupu został ustalony na 4 czerwca 2019 roku, a cena wykupu jednej Akcji wynosi 1,30 PLN (jeden złoty trzydzieści groszy).

W dniu wykupu Akcjonariusze Mniejszościowi objęci wykupem zostaną pozbawieni praw z Akcji.

Opublikowano w